Sončne elektrarne in drugi OVE – nepovratne spodbude

Vlada RS je izdala Uredbo o pomoči za pospeševanje uvajanja energije iz obnovljivih virov. V septembru 2023 je predviden Javni razpis z večjimi nepovratnimi finančnimi spodbudami, predvidenih je kar 150 mio EUR.

Do pomoči bodo upravičene investicije v nove proizvodne naprave glede na inštalirano moč in za različne tehnologije za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov, shranjevanje električne energije in toplote ter proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije, in sicer:

  • proizvodnjo električne energije iz fotonapetostne ali druge sončne energije, geotermalne energije in vodne energije z inštalirano močjo enako ali manj od 1 MW oziroma enako ali manj od 6 MW, če je proizvodna naprava v stoodstotni lasti malih ali srednjih podjetij ali skupnosti na področju energije iz obnovljivih virov, ki je pravna oseba (v nadaljnjem besedilu: skupnost OVE);
  • proizvodnjo električne energije iz vetrne energije z inštalirano močjo enako ali manj od 1 MW oziroma enako ali manj od 18 MW, če je proizvodna naprava v stoodstotni lasti mikro in malih podjetij ali skupnosti OVE;
  • soproizvodnjo električne energije in toplote iz lesne biomase, geotermalne energije, bioplina, deponijskega plina in plina, pridobljenega z napravami za čiščenje odplak;
  • proizvodnjo toplote iz lesne biomase, energije okolice, sončne in geotermalne energije, vključno s toplotnimi črpalkami.

V okviru teh projektov je lahko vključeno tudi shranjevanje električne ali toplotne energije.

Upravičenci za dodelitev pomoči so pravne osebe, zadruge, fizične osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost, in samoupravne lokalne skupnosti.

V uredbi je intenzivnost pomoči za projekte omejena na 45% skupnih stroškov projekta, pri čemer se intenzivnost pomoči lahko poveča za 20 odstotnih točk za pomoč, dodeljeno malim podjetjem, oziroma za 10 odstotnih točk za pomoč, dodeljeno srednjim podjetjem. Končna vrednost višine pomoči po posameznih tehnologijah bo na podlagi referenčnih skupnih stroškov projekta za posamezne tehnologije in vrste proizvodnih naprav določena v javnem pozivu.

Pomoč na javnem pozivu se bo dodeljevala za projekte, za katere so se dela začela od 9. marca 2023 in še niso dokončana ali proizvodna naprava ne obratuje ali ni priključena na omrežje do uveljavitve te uredbe. Proizvodna naprava lahko začne obratovati ali je priključena na omrežje takoj po uveljavitvi uredbe.

mail_icon

ŽELIM

SVEŽE NOVICE!

s področja podjetništva in pridobivanja

nepovratnih sredstev iz različnih razpisov

S klikom na gumb “Pošlji” se strinjate , da vam občasno pošljemo kratke novice o razpisih in dogodkih. Vaše podatke bomo skrbno varovali skladno s politiko zasebnosti.