Brezobrestni mikrokrediti do 50.000 EUR

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v sodelovanju z razvojnimi institucijami pripravilo t.i. »trojček paket« finančnih ukrepov, skupno vreden 75,4 mio EUR. Gre za finančne spodbude v obliki brezobrestnih mikrokreditov za blažitev posledic epidemije COVID 19. Dva ukrepa izmed treh sta že objavljena, tretji pa bo v mesecu septembru.

P7C 2020 COVID – KREDITI ZA BLAŽITEV POSLEDIC EPIDEMIJE SARS-CoV-2 NA GOSPODARSTVO

Gre za novo linijo neposrednih kreditov s strani SPSa v višini od 5.000 EUR do 50.000 EUR, na katero se lahko prijavijo podjetja s področja gostinstva in turizma ter prevoza potnikov. Upravičenec ima na zadnji dan meseca pred mesecem oddaje vloge najmanj 5 in največ 49 zaposlenih za polni delovni čas. Upravičenci morajo imeti sedež podjetja v Republiki Sloveniji, vendar izven problemskih območjih (območja občin Pokolpja: Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika ter območja občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje) in izven obmejnih problemskih območjih.

  • Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji znesek kredita znaša 50.000 EUR.
  • Kredit lahko krije do 100% vrednosti upravičenih stroškov projekta.
  • Ročnost kredita: najkrajša ročnost kredita je 12 mesecev, najdaljša 60 mesecev. Odplačilo kredita je v enakih mesečnih obrokih.
  • Moratorij na odplačilo glavnice kredita: lahko traja od 1 do 6 mesecev in se šteje v odplačilno dobo kredita. Začetek moratorija se začne z zapadlostjo roka za črpanje kredita.
  • Obrestna mera: je 0% in predstavlja brezobrestno posojilo in je enaka efektivni obrestni meri.

Roki za predložitev vlog: 24. 08. in 09. 10. 2020. Več o razpisu.

Javni razpis za dodeljevanje likvidnostnih posojil na problemskih in obmejnih problemskih območjih – B1.

Namen produkta je dodeljevanje likvidnostnih posojil na problemskih in obmejnih problemskih območjih na območju Republike Slovenije. Vlagatelji morajo biti MSP (mikro, malo ali srednje veliko podjetje) ter izvajati projekt in imeti registriran sedež podjetja ali poslovno enoto na problemskem ali obmejnem problemskem območju.

  • Obrestna mera: brezobrestno posojilo, brez stroškov vodenja posojila in sklepanja posojilne pogodbe.
  • Skupna doba vračanja:do 60 mesecev z vključenim moratorijem največ 6 mesecev in ne sme presegati ekonomske dobe projekta.
  • Delež sofinanciranja Sklada: do 100% upravičenih stroškov, v kar ni vključen DDV.
  • Višina zaprošenega zneska posojila: min. 5.000,00 EUR, max. 50.000,00 EUR

Roki za predložitev vlog: 24. 08. in 09. 10. 2020. Več o razpisu.

mail_icon

ŽELIM

SVEŽE NOVICE!

s področja podjetništva in pridobivanja

nepovratnih sredstev iz različnih razpisov

S klikom na gumb “Pošlji” se strinjate , da vam občasno pošljemo kratke novice o razpisih in dogodkih. Vaše podatke bomo skrbno varovali skladno s politiko zasebnosti.