P7C 2020 COVID – KREDITI ZA BLAŽITEV POSLEDIC EPIDEMIJE SARS-CoV-2 NA GOSPODARSTVO

Slovenski podjetniški sklad je dne 31.07.2020 objavil javni razpis z oznako P7C 2020 COVID – Krediti za blažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 na gopodarstvo. Gre za novo linijo neposrednih kreditov s strani SPSa v višini od 5.000 EUR do 50.000 EUR na podjetje, neposredno namenjenih zagotavljanju ugodnih likvidnostnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem, ki so utrpela gospodarsko škodo zaradi virusa SARS-CoV-2.

Razpisnik:

Datum objave:

Rok za oddajo:

Višina sofinanciranja:

Link:

Slovenski podjetniški sklad

31.07.2020

24. 08., 09. 10. 2020

brezobrestni kredit

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=110

dni

NAMEN RAZPISA

Namen produkta je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 na gospodarstvo.

CILJI RAZPISA

Cilji javnega razpisa so:

 • omogočiti hiter dostop MSP-jem do ugodnega financiranja, ki se kaže predvsem v:
  • brezobrestnem kreditu,
  • brez stroškov odobravanja in vodenja,
  • nižjih zavarovalnih zahtevah,
  • ročnosti kredita,
  • možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita.
 • omogočiti MSP-jem dostop do virov financiranja po ugodnih pogojih financiranja ter z omejitvijo izvajanja prekomernih postopkov odobritve kredita (enostavnejši in hitrejši postopek pridobitve kredita),
 • »preživetje« oz. ohranitev poslovanja podjetij,
 • ohranitev delovnih mest.

UPRAVIČENCI

Na razpis se lahko prijavijo podjetja, ki opravljajo glavno dejavnost:

 • I55.1 – Dejavnosti hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
 • I55.2 – Dejavnosti počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje
 • I55.3 – Dejavnost avtokampov, taborov
 • I56 – Dejavnost strežbe jedi in pijač
 • N79 – Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti
 • N82.3. – Organiziranje razstav, sejmov in srečanj
 • R90 – Kulturne in razvedrilne dejavnosti ter
 • N49.391 – Medkrajevni in drug cestni potniški promet (pod pogojem, da podjetje razpolaga z licenco za prevoz potnikov in je registrirano v registru licenc cestnih prevozov pri GZS ali registru licenc pri OZS)

Upravičenec ima na zadnji dan meseca pred mesecem oddaje vloge najmanj 5 in največ 49 zaposlenih za polni delovni čas. Upravičenci morajo imeti sedež podjetja v Republiki Sloveniji, vendar izven problemskih območjih (območja občin Pokolpja: Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika ter območja občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje) in izven obmejnih problemskih območjih.

UPRAVIČENI STROŠKI

Med upravičene stroške se upoštevajo:

 • naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme),
 • naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc),
 • stroški materiala in trgovskega blaga,
 • stroški storitev,
 • stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom).

Kredit se odobri za upravičene stroške projekta, nastale od 01.02.2020 do 01.04.2021 in se ustrezno prilagodi vsebini upravičenih stroškov.

KREDITNI POGOJI/OSTALO

 • Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji znesek kredita znaša 50.000 EUR.
 • Kredit lahko krije do 100% vrednosti upravičenih stroškov projekta.
 • Ročnost kredita: najkrajša ročnost kredita je 12 mesecev, najdaljša 60 mesecev. Odplačilo kredita je v enakih mesečnih obrokih.
 • Moratorij na odplačilo glavnice kredita: lahko traja od 1 do 6 mesecev in se šteje v odplačilno dobo kredita. Začetek moratorija se začne z zapadlostjo roka za črpanje kredita.
 • Obrestna mera: je 0% in predstavlja brezobrestno posojilo in je enaka efektivni obrestni meri.

Roki za predložitev vlog: 24. 08. in 09. 10. 2020.

mail_icon

ŽELIM

SVEŽE NOVICE!

s področja podjetništva in pridobivanja

nepovratnih sredstev iz različnih razpisov

S klikom na gumb “Pošlji” se strinjate , da vam občasno pošljemo kratke novice o razpisih in dogodkih. Vaše podatke bomo skrbno varovali skladno s politiko zasebnosti.