Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji

Predmet razpisa so mikrokrediti od 5.000 EUR do 25.000 EUR z ročnostjo največ do 5 let in z možnostjo koriščenja moratorija na odplačilo glavnice kredita do 6 mesecev. Podjetje lahko po tem razpisu pridobi največ 2 mikrokredita. Pogodbena fiksna letna obrestna mera 1,1%.

Razpisnik:

Datum objave:

Rok za oddajo:

Višina sofinanciranja:

Link:

Slovenski podjetniški sklad

31.12.2020

01.02.2021, 01.03.2021, 01.04.2021, 01.05.2021, 01.06.2021, 01.07.2021, 01.09.2021 in 01.10.2021

kredit

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=114

dni

NAMEN IN CILJI RAZPISA

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj.

CILJI RAZPISA

Cilji javnega razpisa so:
 • ohranitev delovnih mest,
 • spodbujanje nastanka novih delovnih mest,
 • spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva posamezne regije.

UPRAVIČENCI

Do mikrokredita so upravičeni MSP:
 • ki imajo, na dan oddaje vloge, sedež podjetja ali obrata na problemskem območju z visoko brezposelnostjo/obmejnem problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesecev,
 • ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na problemskem območju,
 • ki so organizirana kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno odgovornostjo, samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske družbe ali zadruge z omejeno odgovornostjo s statusom socialnega podjetja v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu.

UPRAVIČENI STROŠKI

Med upravičene stroške se upoštevajo:
 • naložbe v opredmetena osnovna sredstva(nakup opreme, gradnja, obnova ali nakup poslovnih prostorov),
 • naložbe v neopredmetena osnovna sredstva(nakup patentiranih pravic, licenc),
 • strošek materiala in trgovskega blaga,
 • strošek storitev,
 • stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroške prehrane med delom) – največ do 50% mikrokredita.

OSTALO

Roki za oddajo vlog so:

01.02.2021, 01.03.2021, 01.04.2021, 01.05.2021, 01.06.2021, 01.07.2021, 01.09.2021 in 01.10.2021.

 Pogodbena fiksna letna obrestna mera 1,1 %.

mail_icon

ŽELIM

SVEŽE NOVICE!

s področja podjetništva in pridobivanja

nepovratnih sredstev iz različnih razpisov

S klikom na gumb “Pošlji” se strinjate , da vam občasno pošljemo kratke novice o razpisih in dogodkih. Vaše podatke bomo skrbno varovali skladno s politiko zasebnosti.