Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na obmejnih problemskih območij v letih 2021 in 2022

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, (v nadaljevanju MGRT) je dne 12.03.2021 v Uradnem listu RS št. 36/2021 objavilo Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na obmejnih problemskih območij v letih 2021 in 2022. Na voljo je za kar 23,8 mio EUR nepovratnih spodbud.

Razpisnik:

Datum objave:

Rok za oddajo:

Višina sofinanciranja:

Link:

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

12.03.2021

30.04.2021

nepovratna sredstva do 45 %

MGRT – razpis

dni

NAMEN RAZPISA

Namen  javnega  razpisa  je  spodbujanje  začetnih  investicij  in  ustvarjanje  novih  delovnih  mest  na obmejnih problemskih območij.

CILJI RAZPISA

Cilj javnega razpisa je znižanje vstopnih stroškov investitorjem, katerih investicija bo imela ugodne učinke na novo zaposlovanje in ohranjanje delovnih mest ali vsaj na ohranjanje delovnih mest, tehnološko razvojne programe ali spodbujanje razvoja podjetništva in/ali spodbujanje razvoja turizma.

UPRAVIČENCI

Na razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe (v nadaljevanju: podjetja), ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 18 mesecev registrirane oziroma vpisane po Zakonu o gospodarskih družbah  oziroma Zakona o zadrugah  oziroma po ustreznih predpisih, ki veljajo v drugih državah in bodo izvedle investicijo na upravičenem območju.

UPRAVIČENI STROŠKI

Upravičeni stroški po tem javnem razpisu so:

  • nakup strojev in opreme,
  • nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja, pod pogojem, da se uporabljajo na območju izvajanja razpisa,
  • gradbena-obrtniška-inštalacijska dela,
  • nakup objektov in zemljišč.

Z izjemo pri majhnih in srednje velikih podjetjih, morajo biti nabavljena osnovna sredstva nova. Sofinancirani stroški nakupa objektov ali zemljišč lahko znašajo največ 10% upravičenih sofinanciranih stroškov.

Intenzivnost pomoči v Vzhodni kohezijski regiji:

  • 45 % vrednosti upravičenih stroškov za mala podjetja,
  • 35 % vrednosti upravičenih stroškov za srednje velika podjetja in
  • 25 % vrednosti upravičenih stroškov za velika

OSTALO

Investicija mora biti zaključena v skladu z vlogo na javni razpis, a ne kasneje kot 31.12.2021 za enoletne projekte sofinancirane v letu 2021 oziroma 31.12.2022 za enoletne projekte sofinancirane v letu 2022 ali dvoletne projekte sofinancirane v letih 2021 in 2022.

Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 23.813.372,16 EUR:

  • za leto 2021, 8.258.312,57 EUR, od tega: 5.000.000,00 EUR za sklop A in 3.258.312,57 EUR za sklop B (Turizem)
  • za leto 2022, 15.555.059,59 EUR, od tega: 10.000.000,00 EUR za sklop A in 5.555.059,59 EUR za sklop B (Turizem).

Rok za prijavo: 30.04.2021

mail_icon

ŽELIM

SVEŽE NOVICE!

s področja podjetništva in pridobivanja

nepovratnih sredstev iz različnih razpisov

S klikom na gumb “Pošlji” se strinjate , da vam občasno pošljemo kratke novice o razpisih in dogodkih. Vaše podatke bomo skrbno varovali skladno s politiko zasebnosti.