Ukrep 6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: MKGP), Dunajska 22, 1000 Ljubljana, je dne 03.07.2020 objavilo 1. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 6.4 - Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti. Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 15.000.000 EUR.

Razpisnik:

Datum objave:

Rok za oddajo:

Višina sofinanciranja:

Link:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

03.07.2020

31.10.2020

do 50 %

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/nov-javna-objava-200703131002/

dni

NAMEN RAZPISA

Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti. Podprte bodo naložbe povezane z opravljanjem naslednjih dejavnosti:

 • dodajanje vrednosti lesu;
 • lokalna samooskrba;
 • turizem;
 • ohranjanje naravne in kulturne dediščine, kamor sodijo tudi dejavnosti, povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji, storitvami oziroma izdelki, v skladu z uredbo, ki ureja dopolnilne dejavnosti na kmetiji;
 • socialno varstvo;
 • ravnanje z organskimi odpadki;
 • pridobivanje električne in toplotne energije iz obnovljivih virov, kot so lesna masa, gnoj, voda, veter ali sonce, in ki je namenjena za prodajo, razen bioplina in biogoriv.

CILJI RAZPISA

 • vzpostavitev in razvoj novih oziroma že obstoječih nekmetijskih dejavnosti na podeželju;
 • izboljšanje dohodkovnega položaja in zaposlitvenih možnosti na podeželju;
 • krepitev podjetništva na podeželju.

UPRAVIČENCI

Upravičenec do podpore iz podukrepa podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti je:

 • nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
 • samostojni podjetnik posameznik,
 • gospodarska družba,
 • zavod ali
 • zadruga

UPRAVIČENI STROŠKI

 • stroški ureditve in vzdrževanja objektov. Pri gradbenih in obrtniških delih se priznajo tudi stroški dobave gotovih elementov, njihovega prevoza in montaže ter stroški izvedbe del na kraju samem (stroški materiala, prevoza in opravljenih del);
 • stroški nakupa, namestitve oziroma vgradnje opreme, strojev in naprav, vključno z IKT;
 • splošni stroški

V skladu s prvim odstavkom 99. člena Uredbe so do podpore upravičeni stroški naložb, ki so nastali po vložitvi vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Predvidena stopnja javne podpore je 50 % upravičenih stroškov, pri določitvi stopnje podpore se upošteva pravilo državnih pomoči po pravilu »de minimis«, kar pomeni 200.000 € v obdobju treh let.

OSTALO

Roki za predložitev vlog: 31.10.2020

mail_icon

ŽELIM

SVEŽE NOVICE!

s področja podjetništva in pridobivanja

nepovratnih sredstev iz različnih razpisov

S klikom na gumb “Pošlji” se strinjate , da vam občasno pošljemo kratke novice o razpisih in dogodkih. Vaše podatke bomo skrbno varovali skladno s politiko zasebnosti.