Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti

Predmet javnega razpisa je financiranje trajnostne poslovne strateške transformacije v malih in srednje velikih podjetjih in razvoj njihovih poslovnih modelov ter sofinanciranje izvedbenih projektov za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti.
poslovna preobrazba podjetij

Razpisnik:

Datum objave:

Rok za oddajo:

 

Višina sofinanciranja:

Link:

dni

NAMEN RAZPISA

Namen javnega razpisa je podpreti mala in srednje velika podjetja, ki želijo vključiti trajnostne vidike poslovanja v poslovne/korporativne strategije in poslovne modele, ter tako s trajnostno poslovno strateško transformacijo dosegati višjo dodano vrednost in konkurenčno prednost pri pozicioniranju končnih produktov in storitev na trgu ter izboljšati vključevanje v globalne verige vrednosti.

CILJI RAZPISA

Cilj javnega razpisa je dvig mednarodne konkurenčnosti in izvozne intenzivnosti malih in srednje velikih podjetij skozi trajnostno poslovno strateško transformacijo poslovanja.
Predmet javnega razpisa zajema:

  • Sklop A: 100% financiranje stroškov udeležbe podjetij v Akademiji TPSMP.
  • Sklop B: do 50% financiranja nastalih upravičenih stroškov pri izvedbi projektov do višine 100.000 EUR

UPRAVIČENCI

Mala in srednje velika podjetja. Upravičenci bodo vključeni  v proces trajnostne poslovne strateške transformacije, v katerem bodo pripravila trajnostne poslovne strategije in nove poslovne modele ter predloge izvedbenih projektov za uresničevanje trajnostnih poslovnih strategij.

UPRAVIČENI STROŠKI

Sklop  A
Stroški storitev zunanjih izvajalcev: svetovalne storitve Maksimalni znesek pomoči na upravičenca 24.250,00EUR

Sklop  B
Stroški storitev zunanjih izvajalcev: svetovalne storitve

  • Stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom: stroški osebja
  • Stroški uporabe osnovnih sredstev: instrumentov, opreme, objektov in zemljišč v obsegu ter za obdobje uporabe v izvedbenem projektu
  • Stroški storitev zunanjih izvajalcev: stroški pogodbenih raziskav, znanja in patentov, ki so bili kupljeni ali je bilo zanje pridobljeno licenčno dovoljenje od zunanjih virov na podlagi strogo poslovnega odnosa
  • Stroški storitev zunanjih izvajalcev: stroški pogodbenih raziskav, znanja in patentov, ki so bili kupljeni ali je bilo zanje pridobljeno licenčno dovoljenje od zunanjih virov na podlagi strogo poslovnega odnosa
  • Posredni stroški: dodatni režijski stroški in drugi stroški poslovanja, vključno s stroški materiala, zalog in podobnih izdelkov, ki so nastali kot neposredna posledica izvedbenega projekta

Intenzivnost pomoči Do vključno 50 % upravičenih stroškov
Maksimalni znesek pomoči na upravičenca  100.000,00 EUR

OSTALO

Do sofinanciranja izvedbenih projektov v sklopu B so upravičeni prijavitelji, ki bodo uspešno zaključili Sklop A in bodo prijavili projekte, ki bodo ustrezali posebnim pogojem Sklopa B v tem javnem razpisu.
Do sofinanciranja izvedbenih projektov v Sklopu B bodo upravičeni tudi prijavitelji, ki so že sodelovali in uspešno zaključili pilotni program Akademije TPSMP v obdobju 2016-2017, ki jo je izvajala agencija. Ti prijavitelji niso upravičeni do vključitve v Sklop A v okviru tega javnega razpisa.
Za financiranje stroškov izvajanja Sklopa A agencija namenja 1.848.910,00 EUR.
Za sofinanciranje upravičenih stroškov izvedbe predlaganih pilotnih izvedbenih projektov prijaviteljev Sklop B agencija namenja 6.000.000,00 EUR.

mail_icon

ŽELIM

SVEŽE NOVICE!

s področja podjetništva in pridobivanja

nepovratnih sredstev iz različnih razpisov

S klikom na gumb “Pošlji” se strinjate , da vam občasno pošljemo kratke novice o razpisih in dogodkih. Vaše podatke bomo skrbno varovali skladno s politiko zasebnosti.