SPODBUDE ZA RAZVOJ IN UVAJANJE NOVIH PRODUKTOV V LESARSTVU 4.0

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je dne 17.07.2020 v Uradnem listu RS št. 101/2020 objavil razpis P4L 2020 - Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0. Gre za produkt, katerega bodo lahko koristila podjetja v lesnopredelovalni panogi, vendar le tista, ki uvajajo nove ali izboljšane izdelke na področju rabe in obdelave lesa in lesnih tvoriv, ter imajo registrirano glavno dejavnost znotraj oddelka C16 - obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva ali oddelka C31 - proizvodnja pohištva – razen razreda C 31.03 - proizvodnja žimnic).

Razpisnik:

Datum objave:

Rok za oddajo:

Višina sofinanciranja:

Link:

Slovenski podjetniški sklad

17.07.2020

02.09.2020, 11.11.2020, 15.02.2021, 15.05.2021 in 15.09.2021

do 500.000 EUR

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=108

dni

NAMEN RAZPISA

Namen razpisa je uvajanje novih ali izboljšanih izdelkov na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 50%) ter odpravljanje dolgoročnih posledic pandemije covid-19 na podjetja v lesnopredelovalni panogi s krepitvijo investicij v posodobitev tehnološke opreme podjetij, ki bodo omogočale podjetjem prestrukturiranje in modernizacijo proizvodnje in s tem kratkoročno ohranitev tržnega položaja ter dolgoročno krepitev položaja na obstoječih in prodor na nove trge ter tržne niše.

CILJI RAZPISA

Cilji javnega razpisa so:

 • spodbujanje uvajanja novih izdelkov ali dvig tehnološke ravni izdelkov
 • povečanje dodane vrednosti na zaposlenega
 • spodbujanju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije ter izvedbi ukrepov za izboljšanje učinkovite rabe virov (material, voda, porabe energije, spodbujanje uporabe lesnih ostankov itd.), ki bodo prispevali k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo
 • spodbuditi zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem.

UPRAVIČENCI

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP) s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Na razpis se lahko prijavijo samo MSP, ki ob prijavi na razpis na trgu ponujajo izdelke na področju predelave ali obdelave lesa in imajo registrirano glavno ali druge dejavnosti poleg glavne dejavnosti, določene v aktu o ustanovitvi subjekta:

 • oddelek C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva ali
 • oddelek C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 proizvodnja žimnic).

Vlagatelji po tem javnem razpisu so podjetja, ki so bila registrirana pred 1. 1. 2019 (velja za vloge oddane do vključno 15. 2. 2021), oziroma pred 1. 1. 2020 (velja za vloge oddane po 15. 2. 2021).

UPRAVIČENI STROŠKI

Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani s podprto operacijo. Upravičeni stroški so:

 • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove strojne opreme in novih strojev),
 • stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove programske opreme, ki je namenjena zgolj potrebam prijavljene operacije, do največ 10% celotnih upravičenih stroškov operacije),
 • stroški storitev zunanjih izvajalcev (zgolj stroški transporta,montaže in zagona). V primeru nakupa so upravičeni tudi stroški, povezani z aktiviranjem strojev/opreme v tehnološki proces v kolikor transport, montažo ali zagon izvede prodajalec, pri katerem so bili stroji/oprema kupljeni.

Obdobje upravičenosti stroškov je od datuma oddaje vloge do 30. 9. 2022.

OSTALO

Intenzivnost pomoči po shemi državne pomoči:

 • Kohezijska regija vzhodna Slovenija
  • mikro in mala podjetja največ 45%
  • srednja podjetja največ 35 %
 • Kohezijska regija zahodna Slovenija
  • mikro in mala podjetja največ 30%
  • srednja podjetja največ 20 %

Odobrena višina sofinanciranja (subvencije) posamezne operacije je od najmanj 50.000,00 EUR do največ 500.000,00 EUR v dveh letih. Za vrednost upravičenih stroškov se upoštevajo neto zneski brez DDV.

Roki za predložitev vlog: 02.09.2020, 11.11.2020,15.02.2021,15.05.2021 in 15.09.2021.2020

mail_icon

ŽELIM

SVEŽE NOVICE!

s področja podjetništva in pridobivanja

nepovratnih sredstev iz različnih razpisov

S klikom na gumb “Pošlji” se strinjate , da vam občasno pošljemo kratke novice o razpisih in dogodkih. Vaše podatke bomo skrbno varovali skladno s politiko zasebnosti.