Spodbude za digitalno transformacijo

Mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj 5 zaposlenimi bodo lahko pridobila nepovratna sredstva v višini od 30.000 EUR do 100.000 EUR oz. bodo lahko sofinancirala upravičene stroške do največ 60 % s pomočjo katerih si bodo lahko zagotovila tehnično opremljenost in digitalno transformacijo ključnih proizvodnih in poslovnih procesov.
digitalna transformacija

Razpisnik:

Datum objave:

Rok za oddajo:

 

Višina sofinanciranja:

Link:

Slovenski podjetniški sklad

 

 • 11.10.2019 in 20.12.2019, za pridobitev sredstev v letu 2020,
 • 01. 9. 2020, za pridobitev sredstev v letu 2021,
 • 01.04.2021, 1. 6. 2021 in 1. 9. 2021, za pridobitev sredstev v letu 2022
 • 01.04.2022, 1. 6. 2022 in 1. 9. 2022, za pridobitev sredstev v letu 2023

60 %

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=95

dni

NAMEN RAZPISA

Namen razpisa je spodbuditi rast in razvoj podprtih podjetij na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja v svojih dobaviteljskih in/ali prodajnih verigah, dviga upravljavskih kapacitet, vpeljava digitalnih poslovnih modelov, izvedbe investicij za namene digitalne preobrazbe v proizvodnjo in poslovanje podprtih podjetij ter povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podprtih podjetjih.

CILJI RAZPISA

Cilji javnega razpisa so:

 • izvedba digitalne transformacije v podprtih podjetjih, in sicer z izvedenim prehodom na digitalizacijo poslovanja in prilagoditvijo digitalnim trgom;
 • izboljšanje kompetenc zaposlenih v podprtih podjetjih,
 • povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podprtih podjetjih.

Pričakovan rezultat javnega razpisa je sofinanciranje najmanj 124 operacij oz. podjetij, ki bodo izvedla digitalno transformacijo,dvig kompetenc zaposlenih v podprtih podjetjih ter povečanje dodane vrednosti na zaposlenega za najmanj 3%

UPRAVIČENCI

Prijavijo se lahko mikro, mala in srednje velika podjetja, ki:

 •  imajo na dan oddaje vloge najmanj 5 zaposlenih
 • izvajajo aktivnosti v celoti na območju kohezijska regija Vzhodna Slovenija, poslovna enota / podružnica je vpisana najmanj 6 mesecev pred dnevom oddaje vloge
 • se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so registrirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge
 • imajo ob oddaji vloge pripravljeno DIGITALNO STRATEGIJO, ki zajema celotno stanje digitalizacije v podjetju (Obvezna vsebina je podrobneje predstavljena na spletni strani Digitalnega inovacijskega stičišča – DIH https://dihslovenia.si/smernice/digitalne-strategije/) in AKCIJSKI NAČRT za izvedbo digitalne transformacije na vsaj naslednjih ključnih področjih (izkušnje kupca, podatkovna strategija, procesi in digitalne rešitve za podporo poslovanja, digitalni poslovni modeli, produkti in storitve, strategija razvoja digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest, strategija razvoja digitalne kulture, kibernetska varnost, industrija 4.0). 

UPRAVIČENI STROŠKI

Upravičeni stroški so:

 • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove strojne opreme) in stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove programske opreme, ki je namenjena zgolj potrebam prijavljene operacije) oboje skupno do največ 25% vrednosti upravičenih stroškov.
 • stroški storitev zunanjih izvajalcev (stroški usposabljanja, svetovanja in ostali stroški storitev povezani z izvedbo digitalne transformacije). 
 • stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za zaposlene, ki delajo na prijavljeni operaciji. Upravičenec lahko uveljavlja strošek enega zaposlenega zadolženega za razvoj in izvedbo digitalne transformacije (zaposleni, ki razišče notranje procese, ugotavlja, katere procese je potrebno delno ali v celoti spremeniti ter preuči in predlaga nove procese in tehnologije ter skrbi za načrtovano uvedbo potrebnih sprememb) ter stroške zaposlenih strokovnih in tehničnih sodelavcev pri izvedbi digitalne transformacije (zaposleni, ki skladno z navodili izvajajo naloge na področju digitalne transformacije);
 • posredni stroški, ki predstavljajo največ 15% stroškov plač za zaposlene.

OSTALO

Operacije (potrjeni projekti) se bodo izvajale na programskem območju kohezijska regija Vzhodna Slovenija.

Intenzivnost pomoči znaša do 60 % upravičenih stroškov. Višina sofinanciranja upravičenih stroškov upravičenca je od najmanj 30.000,00 EUR do največ 100.000,00 EUR.

mail_icon

ŽELIM

SVEŽE NOVICE!

s področja podjetništva in pridobivanja

nepovratnih sredstev iz različnih razpisov

S klikom na gumb “Pošlji” se strinjate , da vam občasno pošljemo kratke novice o razpisih in dogodkih. Vaše podatke bomo skrbno varovali skladno s politiko zasebnosti.