Spodbude za digitalno transformacijo P4D ReactEU

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo v Uradnem listu RS št. 97/2021 objavil razpis, v skupni vrednosti 30 mio EUR, ki je v celoti financiran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in virov ReactEU. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov v višini do 60 %, za zagotovitev tehnične opremljenosti in digitalne transformacije ključnih proizvodnih in poslovnih procesov v mikro, malih in srednje velikih podjetjih. V okviru razpisa P4D ReactEU bodo lahko mikro, mala in srednje velika podjetja, z najmanj 5 zaposlenimi, pridobila nepovratna sredstva v višini od 30.000 EUR do 100.000 EUR.

Razpisnik:

Datum objave:

Rok za oddajo:

Višina sofinanciranja:

Link:

Slovenski podjetniški sklad

18.06.2021

01.09.2021

60 %

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=124

dni

NAMEN RAZPISA

Namen razpisa je spodbuditi rast in razvoj podprtih podjetij ter odpravljanje posledic pandemije covid-19 na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja v svojih dobaviteljskih in/ali prodajnih verigah, dviga upravljavskih kapacitet, vpeljava digitalnih poslovnih modelov, izvedbe investicij za namene digitalne preobrazbe v proizvodnjo in poslovanje podprtih podjetij, spodbujanje energetsko in snovno učinkovitih procesov, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega ter ohranitev delovnih mest v podprtih podjetjih. Vlaganja bodo podjetjem omogočala prestrukturiranje in modernizacijo poslovnih in proizvodnih procesov ter uvedbo novih digitalnih poslovnih modelov in s tem kratkoročno ohranitev tržnega položaja ter dolgoročno krepitev položaja na obstoječih in prodor na nove trge ter tržne niše.

CILJI RAZPISA

Cilji javnega razpisa so:

 • izvedba digitalne transformacije v podprtih podjetjih, in sicer z izvedenim prehodom na digitalizacijo poslovanja in prilagoditvijo digitalnim trgom;
 • izboljšanje kompetenc zaposlenih v podprtih podjetjih,
 • spodbujanje energetsko in snovno učinkovitih procesov
 • povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podprtih podjetjih.

Pričakovan rezultat javnega razpisa je sofinanciranje najmanj 300 operacij oz. podjetij, ki bodo izvedla digitalno transformacijo,dvig kompetenc zaposlenih v podprtih podjetjih ter povečanje dodane vrednosti na zaposlenega za najmanj 3%

UPRAVIČENCI

Prijavijo se lahko mikro, mala in srednje velika podjetja, ki:

 •  imajo na dan oddaje vloge najmanj 5 zaposlenih
 • se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so registrirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge
 • imajo ob oddaji vloge pripravljen AKCIJSKI NAČRT za izvedbo digitalne transformacije na vsaj naslednjih ključnih področjih (izkušnje kupca, podatkovna strategija, procesi in digitalne rešitve za podporo poslovanja, digitalni poslovni modeli, produkti in storitve, strategija razvoja digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest, strategija razvoja digitalne kulture, kibernetska varnost, industrija 4.0). 

UPRAVIČENI STROŠKI

Obdobje upravičenosti stroškov je od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2022. Med upravičene stroške sodijo:

 • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove strojne opreme) in stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove programske opreme, ki je namenjena zgolj potrebam prijavljene operacije).
 • stroški storitev zunanjih izvajalcev (stroški usposabljanja, svetovanja in ostali stroški storitev povezani z izvedbo digitalne transformacije). Zunanji izvajalec se izbere iz kataloga, objavljenega na spletni strani Digitalnega inovacijskega stičišča (https://dihslovenia.si/catalog
 • stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za največ 2 zaposlena, ki delata na prijavljeni operaciji. Upravičenec lahko uveljavlja strošek zaposlenega zadolženega za razvoj in izvedbo digitalne transformacije(zaposleni, ki razišče notranje procese, ugotavlja, katere procese je potrebno delno ali v celoti spremeniti ter preuči in predlaga nove procese in tehnologije ter skrbi za načrtovano uvedbo potrebnih sprememb) ter/ ali stroške zaposlenih strokovnih in tehničnih sodelavcev pri izvedbi digitalne transformacije(zaposleni, ki skladno z navodili izvajajo naloge na področju digitalne transformacije);
 • posredni stroški, ki predstavljajo največ 15% stroškov plač za zaposlene.

OSTALO

Intenzivnost pomoči znaša do 60 % upravičenih stroškov. Višina sofinanciranja upravičenih stroškov upravičenca je od najmanj 30.000,00 EUR do največ 100.000,00 EUR.

Rok za predložitev vlog je: 01.09.2021

mail_icon

ŽELIM

SVEŽE NOVICE!

s področja podjetništva in pridobivanja

nepovratnih sredstev iz različnih razpisov

S klikom na gumb “Pošlji” se strinjate , da vam občasno pošljemo kratke novice o razpisih in dogodkih. Vaše podatke bomo skrbno varovali skladno s politiko zasebnosti.