P7C 2021 – Krediti za blažitev posledic epidemije COVID-19

Slovenski podjetniški sklad je dne 09.04.2021 objavil javni razpis z oznako P7C 2021 – Krediti za blažitev posledic epidemije COVID-19. Gre za novo linijo neposrednih BREZOBRESTNIH kreditov s strani SPSa v višini do 100.000 EUR na podjetje, neposredno namenjenih zagotavljanju ugodnih likvidnostnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem, ki so utrpela gospodarsko škodo zaradi virusa SARS-CoV-2. Za neposredne kredite je na voljo 77,03 mio EUR.

Razpisnik:

Datum objave:

Rok za oddajo:

Višina sofinanciranja:

Link:

Slovenski podjetniški sklad

09.04.2021

22.04, 20.05 in 10.06.2021

brezobrestni kredit

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=116

dni

NAMEN RAZPISA

Namen brezobrestnega kredita je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 na gospodarstvo ter poplačilo terjatev potrošnikov iz naslova plačil za pogodbe  o paketnem potovanju iz 5. odstavka 101.a člena ZIUZEOP s strani potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in drugimi, s potovanji povezanimi dejavnostmi.

CILJI RAZPISA

Cilji javnega razpisa so:

 • poplačilo terjatev potrošnikov iz naslova plačil za pogodbo o paketnem potovanju iz 5. odstavka 101.a člena ZIUZEOP)1,
 • omogočiti hiter dostop MSP-jem do ugodnega financiranja, ki se kaže predvsem v:
 • brezobrestnem kreditu,
 • brez stroškov odobravanja in vodenja,
 • nižjih zavarovalnih zahtevah,
 • ročnosti kredita,
 • možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita.
 • omogočiti MSP-jem dostop do virov financiranja po ugodnih pogojih financiranja ter z omejitvijo izvajanja prekomernih postopkov odobritve kredita (enostavnejši in hitrejši postopek pridobitve kredita),
 • »preživetje« oz. ohranitev poslovanja podjetij.

UPRAVIČENCI

Na prvi prijavni rok 22. 4. 2021 lahko kandidirajo samo podjetja, ki imajo dolg iz naslova vračila plačil za pogodbo o paketnem potovanju iz 5. odstavka 101.a člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo in imajo registrirano glavno dejavnost po SKD

 • 110 Dejavnost potovalnih agencij,
 • 120 Dejavnost organizatorjev potovanj in
 • 900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti.

Na prijavni rok 20. 05. in 10. 06. 2021 lahko kandidirajo vsa MSP podjetja, ki imajo registrirano glavno dejavnost, ki ni izločena dejavnost ali se njihov projekt ne nanaša na izločena področja opredeljena v javnem razpisu.

UPRAVIČENI STROŠKI

Med upravičene stroške za prvi prijavni rok 22. 04. 2021 se upoštevajo:

 • stroški organizatorjev potovanj, za vračila plačil za pogodbo o paketnem potovanju iz 5. odstavka 101.a člena

Med upravičene stroške za kredite odobrene v drugem prijavnem roku 20. 05. ali tretjem prijavnem roku 10. 06. 2021 se upoštevajo:

 • naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme),
 • naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc),
 • stroški materiala in trgovskega blaga,
 • stroški storitev,
 • stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom)

KREDITNI POGOJI/OSTALO

 • Najvišji znesek kredita znaša 100.000 EUR.
 • Kredit lahko krije do 100% vrednosti upravičenih stroškov projekta.
 • Ročnost kredita: najkrajša ročnost kredita je 12 mesecev, najdaljša 84 mesecev.
 • Moratorij na odplačilo glavnice kredita: lahko traja od 1 do 24 mesecev in se šteje v odplačilno dobo kredita. Začetek moratorija se začne z zapadlostjo roka za črpanje kredita.
 • Obrestna mera: je 0% in predstavlja brezobrestno posojilo in je enaka efektivni obrestni meri.
 • Zavarovanje kredita:
  • za kredite do vključno 25.000 EUR: 5 bianco podpisanih menic z nepreklicno menično izjavo in nalogom za plačilo menice;
  • za kredite od 25.001 EUR do vključno 10000 EUR: 5 bianco podpisanih menic z nepreklicno menično izjavo in nalogom za plačilo menice ter sklenitev kreditne pogodbe v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa (strošek notarja plača kreditojemalec).
mail_icon

ŽELIM

SVEŽE NOVICE!

s področja podjetništva in pridobivanja

nepovratnih sredstev iz različnih razpisov

S klikom na gumb “Pošlji” se strinjate , da vam občasno pošljemo kratke novice o razpisih in dogodkih. Vaše podatke bomo skrbno varovali skladno s politiko zasebnosti.