P7 2024 – MIKROKREDITI 2024

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je dne 16.02.2024 objavil nov Javni razpis, P7 2024 - MIKROKREDITI 2024, katerega razpisuje iz sredstev Sklada skladov SID banke v skupni višini 10 mio EUR, kjer bodo lahko podjetja pridobila hitro in ugodno financiranje v višini do 25.000 EUR/podjetje. Podjetja bodo deležna ugodne obrestne mere, ki znaša 37 % del od 6 mesečni EURIBOR + 0,80 %. Kredit z ročnostjo do 5 let se zavaruje samo z menicami podjetja.

Razpisnik:

Datum objave:

Rok za oddajo:

Višina sofinanciranja:

Link:

Slovenski podjetniški sklad

16.02.2024

08.03.2024

kredit do 100 % upravičenih stroškov

https://www.podjetniskisklad.si/p7-2024-mikrokrediti-2024/

dni

NAMEN IN CILJI RAZPISA

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih povratnih virov financiranja mikro in malim podjetjem z namenom kritja stroškov poslovnih procesov in/ali projekta, predstavljenih v vlogi za financiranje.

UGODNOST ZA PRIJAVITELJE

Pridobitev kredita omogoča podjetjem dostop do financiranja pod naslednjimi ugodnimi pogoji:

  • nižje zahteve po zavarovanju –  menice
  • nižja obrestna mera (37 % del od 6-mesečni EURIBOR + 0,80 %)
  • ročnosti kredita do 60 mesecev
  • možnost koriščenja moratorija do 6 mesecev
  • kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta
  • stroški odobritve in vodenja kredita se NE zaračunavajo

UPRAVIČENCI

Mikrokredit po tem javnem razpisu je lahko odobren samostojnemu podjetniku ali pravni osebi, organizirani kot gospodarska družba ali zadruga z omejeno odgovornostjo (obe imata lahko tudi status socialnega podjetja v skladu z zakonom, ki ureja socialno podjetništvo) s sedežem v Republiki Sloveniji (kreditojemalec), ki izpolnjuje vse naslednje pogoje:

  • ima status mikro ali malega podjetja (do 50 zaposlenih)
  • je ustanovljen in deluje pred 01.01.2022
  • ima na dan oddaje vloge najmanj 1 zaposlenega za polni delovničas

UPRAVIČENI STROŠKI

V okviru upravičenih stroškov, ki bodo predmet financiranja je dovoljeno financirati naložbe v OBRATNA SREDSTVA, kamor sodijo: izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga, izdatki za opravljene storitve, izdatki za plače, zaračunan pripadajoči DDV na preostale upravičene stroške ter nakup NOVE OPREME in patentiranih pravic, licenc.

OSTALO

Med upravičene stroške NE spada nakup vozil za cestni prevoz tovora ter stroški gradnje, nakupa in obnove poslovnih nepremičnin.

Obdobje upravičenosti nastanka stroškov je največ 6 mesecev pred oddajo vloge in največ 18 mesecev po odobritvi kredita.

Rok za predložitev vlog: 08.03.2024.

mail_icon

ŽELIM

SVEŽE NOVICE!

s področja podjetništva in pridobivanja

nepovratnih sredstev iz različnih razpisov

S klikom na gumb “Pošlji” se strinjate , da vam občasno pošljemo kratke novice o razpisih in dogodkih. Vaše podatke bomo skrbno varovali skladno s politiko zasebnosti.