P7-2 2020 COVID MIKROKREDITI 2020, 2021

Slovenski podjetniški sklad je dne 09.10.2020 v Uradnem listu RS št. 139/2020 objavil javni razpis P7-2 2020 COVID Mikrokrediti 2020, 2021, katerega razpisuje iz sredstev Sklada skladov SID BANKE. Razpisanih je kar 56,6 MIO EUR mikrokreditov. Posamezni upravičenec lahko prejme do 50.000 EUR ugodnega kredita. Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, če so utrpela škodo zaradi vpliva COVID-19. Upravičenci so tudi podjetja, ki se ukvarjajo s transportom.

Razpisnik:

Datum objave:

Rok za oddajo:

Višina sofinanciranja:

Link:

Slovenski podjetniški sklad

09.10.2020

16.10., 23.10., 30.10., 06.11.2020

krediti do 50.000,00 EUR

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=113

dni

NAMEN RAZPISA

Namen produkta P7- 2 2020 COVID Mikrokrediti je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem ter zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na gospodarstvo.

CILJI RAZPISA

Cilji javnega razpisa so:

 • ohranitev delovnih mest,
 • spodbujanje nastanka novih delovnih mest,
 • spodbujanje financiranja projektov in poslovnih procesov gospodarstva,
 • omogočiti hiter dostop MSP-jem do ugodnega financiranja, ki se kaže predvsem v:
  • ročnosti kredita,
  • možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita,
  • brez stroškov odobravanja in vodenja,
  • nižjih zavarovalnih zahtevah.

UPRAVIČENCI

Mikrokredit lahko pridobi mikro, mala in srednje velika podjetja organizirana kot samostojni podjetnik ali gospodarska družba ter zadruga, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, imajo vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas ter so utrpela škodo zaradi vpliva COVID-19.

UPRAVIČENI STROŠKI

Med upravičene stroške se upoštevajo:

 • naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme),
 • naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc),
 • stroški materiala in trgovskega blaga,
 • stroški storitev,
 • stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo za s.p-je prispevke za socialno varnost, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom).
 • zaračunan pripadajoči DDV na preostale upravičene stroške.

Med upravičene stroške ne spada nakup vozil za cestni prevoz tovora ter stroški gradnje, nakupa in obnove poslovnih nepremičnin.

KREDITNI POGOJI/OSTALO

Mikrokredit podjetjem omogoča poleg hitrejših postopkov pridobitve kredita (brez banke), tudi dostop pod zelo ugodnimi pogoji, ki so še posebej izraženi v:

 • nižjih zahtevah po zavarovanju (5 menic podjetja)
 • nižji obrestni meri (6-mesečni EURIBOR + 0,8 %)
 • ročnosti kredita do 60 mesecev
 • možnosti koriščenja moratorija do 6 mesecev
 • kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR
 • stroški odobritve in vodenja kredita se NE zaračunavajo

Roki za predložitev vlog: 16.10., 23.10,30.10. in 06.11. v l 2020 ter 05. 01., 25. 02., 08. 04., 27. 05., 09. 09., 28. 10. in 07. 12 v l 2021.

mail_icon

ŽELIM

SVEŽE NOVICE!

s področja podjetništva in pridobivanja

nepovratnih sredstev iz različnih razpisov

S klikom na gumb “Pošlji” se strinjate , da vam občasno pošljemo kratke novice o razpisih in dogodkih. Vaše podatke bomo skrbno varovali skladno s politiko zasebnosti.