P2 – Spodbude za zagon inovativnih podjetij

Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis P2 2020 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij. Mlada inovativna podjetja s potencialom rasti bodo lahko z nepovratnimi sredstvi v višini do 54.000 EUR razvijala produkt (MVP) in vstopila na trg.

Razpisnik:

Datum objave:

Rok za oddajo:

Višina sofinanciranja:

Link:

Slovenski podjetniški sklad

21.02.2020

20.04.2020

nepovratna sredstva

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=104

dni

NAMEN IN CILJI RAZPISA

Namen razpisa je razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.

CILJI RAZPISA

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (v nadaljevanju: operativni program) je prispevati k specifičnemu cilju prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«. V ta namen se spremlja specifični kazalnik »povečanje indeksa podjetniške dejavnosti (indeks TEA)«. Cilji javnega razpisa doseženi po preteku treh let od odobritve so:

  • uspešno poslovanje večine podprtih podjetij, ki zaposlujejo, ustvarjajo čisti prihodek od prodaje in poslujejo z dobičkom,
  • vstop strateškega investitorja oziroma vlagateljev tveganega kapitala v nekaj podprtih podjetjih.

UPRAVIČENCI

Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja (v nadaljevanju MSP)s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posameznikializadruge.Za opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja vlagatelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU. Vlagatelji (po odobritvi sofinanciranja: upravičenci) po tem javnem razpisu so podjetja, ki so se registrirala oz. priglasila pri pristojnem organu med 1. 1.2019 in 15. 3. 2020 (upošteva se datum registracije podjetja na sodišču oz. pri pristojnem organu).

UPRAVIČENI STROŠKI

Sofinanciranje posamezne operacije znaša največ 54.000 EUR v obliki pavšalnega zneska, ki ga upravičenec prejme v treh delih za vsako uspešno zaključeno razvojno fazo in sicer:

  • prva faza 10. 000 EUR za dosežene mejnike do 18. 8. 2020,
  • druga faza 12.000 EUR za dosežene mejnike do 31. 1. 2021 in
  • tretja faza 32.000 EUR za dosežene mejnike do 28. 2. 2022.

OSTALO

Intenzivnost pomoči znaša do 100 %.

Rok za predložitev vlog je 20. 4. 2020.

Pred prijavo na razpis imajo vsa inovativna podjetja, ki se želijo prijaviti na razpis P2 2020, do 19. marca 2020 možnost prijave v pred-selekcijski postopek Tekmovanja Start up Slovenija 2020, kjer lahko v procesu pred-selekcije, ki se zaključi z osebno predstavitvijo idej na DEMO dnevu, pridobijo do 35 točk, ki se bodo upoštevale pri javnem razpisu P2 2020.

mail_icon

ŽELIM

SVEŽE NOVICE!

s področja podjetništva in pridobivanja

nepovratnih sredstev iz različnih razpisov

S klikom na gumb “Pošlji” se strinjate , da vam občasno pošljemo kratke novice o razpisih in dogodkih. Vaše podatke bomo skrbno varovali skladno s politiko zasebnosti.