P1 plus 2024 – Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je dne 19.04.2024 objavil javni razpis P1 plus 2024 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere. Garancije SPSa bodo tudi letos lahko najemala mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP). Na ta način bo MSP-jem omogočen lažji, hitrejši in cenejši dostop do bančnih kreditov, saj SPS pri najemu kredita vstopa kot garant, ki podjetju zagotovi 60 % ali 80 % zavarovanje bančnega kredita. Hkrati z zelo ugodnim zavarovanjem bančnega kredita z garancijo SPSa bodo podjetja deležna tudi znižane obrestne mere, ki znaša 6 mesečni EURIBOR + od 0,35 % do 0,85 %.

Razpisnik:

Datum objave:

Rok za oddajo:

Višina sofinanciranja:

Link:

Slovenski podjetniški sklad

19.04.2024

15. 5., 25. 5.,15. 6., 5. 7., 1. 9., 15. 9., 1. 10., 15. 10. 2024.

subvencija OM in garancija sklada

P1 plus 2024

dni

NAMEN IN CILJI RAZPISA

Namen produkta je hitrejše, lažje, predvsem pa ugodnejše pridobivanje bančnih kreditov MSP-jev za izvedbo tehnološko zahtevnejših projektov, ter tudi tehnološko manj zahtevnejših projektov, s poudarkom na podpori projektom na področju digitalizacije / zelenega / krožnega gospodarstva.

UGODNOST ZA PRIJAVITELJE

Garancija Sklada, ki znaša med 60 in 80 % kredita, predstavlja povečano možnost pridobitve kredita za tista podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega kredita ali za  podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus.

Znižana obrestna mera znaša 6 mesečni EURIBOR + od 0,35 % do 0,85 %, prilagojena pa vrsti projekta – A.1. Splošne garancije, kjer lahko podjetja v celoti zaprosijo za kredit za investicijska vlaganja, A.2. Garancije za projekte zelenega/digitalnega/krožnega gospodarstva, kjer lahko podjetja zaprosijo za kredit za investicijska vlaganja ali v kombinaciji investicijskih vlaganj z obratnimi sredstvi, A.3. Mikrogarancije za projekte, ki v celoti predstavljajo financiranje obratnih sredstev.

Z izdajo garancije se:

 • poveča možnost pridobitve kredita tistim podjetjem, ki nimajo sami zadostnih jamstev za zavarovanje kredita ali jih želijo sprostiti za nov investicijski ciklus
 • zagotovijo garancije za investicijske bančne kredite do maximalne višine 1.250.000 EUR in mikrogarancije za obratna sredstva do maximalne višine 200.000 EUR ( za srednje velika podjetja) oz. do 100.000 EUR (za mikro in mala podjetja)
 • zagotovi kredit, ki lahko krije do največ 80 % vrednosti upravičenih stroškov projekta
 • zagotovi možnost koriščenja moratorija do 24 mesecev
 • zagotovi daljša ročnost kredita do 10 let
 • strošek odobritve garancije pa se ne zaračunava

UPRAVIČENCI

Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja (v nadaljevanju MSP)s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. Za opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja vlagatelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU.

V okvir MSP po tem razpisu sodijo podjetja, ki imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kot 250 zaposlenih, prav tako imajo letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR.

UPRAVIČENI STROŠKI

 • INVESTICIJSKA VLAGANJA, kamor sodijo:
  • materialne investicije, ki pomenijo stroške nakupa novih strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje, obnove in/ali nakupa objekta;
  • nematerialne investicije, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc
 • OBRATNA SREDSTVA, kamor sodijo:
  • izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga;
  • izdatki za opravljene storitve;
  • izdatki za plače (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom)

OSTALO

Skupna višina razpisanih sredstev je 66.000.000 EUR.

Sodelujoče banke: Gorenjska Banka d.d., BKS Bank AG, Addiko Bank d.d., Deželna Banka Slovenije d.d., Banka Intesa Sanpaolo d.d., Nova kreditna banka Maribor d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., SKB banka d.d., Banka Sparkasse d.d., Hranilnica Lon d.d. Kranj, Primorska hranilnica Vipava d.d., Delavska hranilnica d.d.

Roki za predložitev vlog: 15. 5., 25. 5.,15. 6., 5. 7., 1. 9., 15. 9., 1. 10., 15. 10. 2024.

mail_icon

ŽELIM

SVEŽE NOVICE!

s področja podjetništva in pridobivanja

nepovratnih sredstev iz različnih razpisov

S klikom na gumb “Pošlji” se strinjate , da vam občasno pošljemo kratke novice o razpisih in dogodkih. Vaše podatke bomo skrbno varovali skladno s politiko zasebnosti.