P1 plus 2020: C.19 Mikrogarancije za MSP – kritje škode zaradi virusa COVID-19

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je dne 08.05.2020 objavil posebno linijo v okviru razpisa P1 plus 2020: C.19 Mikrogarancije za MSP – kritje škode zaradi virusa COVID-19. Kredit je namenjen mikro, malim in srednje velikim podjetjem za financiranje poslovanja v obdobju epidemije. Poleg visoke, 80 % garancije SPSa bodo podjetja deležna tudi znižane obrestne mere, ki znaša 6 mesečni EURIBOR + 0,50 %.

Razpisnik:

Datum objave:

Rok za oddajo:

Višina sofinanciranja:

Link:

Slovenski podjetniški sklad

08.05.2020

20. 5.,5. 6., 20. 6., 5. 7., 5. 9., 20. 9., 5. 10., 20. 10. 2020

do 80 % upravičenih stroškov

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=106

dni

NAMEN IN CILJI RAZPISA

Kredit za zagotovitev zadostne likvidnosti za financiranje poslovanja v obdobju epidemije ter spodbujanje podjetij za nadaljnjo izvajanje podjetniške aktivnosti in je po presoji Sklada financiranje z zaprošenim kreditom ekonomsko upravičeno.

Podjetje lahko kandidira za mikrogarancije – financiranje samo obratnih sredstev le v primeru, kadar je iz poslovnega načrta podjetja razvidno, da podjetje ta sredstva potrebuje za razvoj oziroma širitev dejavnosti in s tem za krepitev podjetniške aktivnosti ali za namen premagovanja finančnih težav pri poslovanju, nastalih zaradi virusa COVID-19.

UGODNOST ZA PRIJAVITELJE

– 80 % garancija Sklada
– maksimalni znesek kredita je 100.000 EUR za mikro in mala podjetja ter 200.000 EUR za srednje velika podjetja
– obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +0,50 %
– ročnost kredita: 1,5 do 5 let
– moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)

UPRAVIČENCI

Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja (v nadaljevanju MSP)s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posameznikializadruge.Za opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja vlagatelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU.

V okvir MSP po tem razpisu sodijo podjetja, ki imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kot 250 zaposlenih, prav tako imajo letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR.

UPRAVIČENI STROŠKI

  • OBRATNA SREDSTVA, kamor sodijo:
    • izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga;
    • izdatki za opravljene storitve;
    • izdatki za plače (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom)

OSTALO

Kredit lahko krije do največ 80 % vrednosti upravičenih stroškov projekta. Za razliko mora podjetje zagotoviti lastna sredstva, med katera se ne vključujejo ostali krediti. Prav tako med lastna sredstva ne spadajo viri, ki vključujejo državno pomoč.

Roki za predložitev vlog:  20. 5.,5. 6., 20. 6., 5. 7., 5. 9., 20. 9., 5. 10., 20. 10. 2020.

mail_icon

ŽELIM

SVEŽE NOVICE!

s področja podjetništva in pridobivanja

nepovratnih sredstev iz različnih razpisov

S klikom na gumb “Pošlji” se strinjate , da vam občasno pošljemo kratke novice o razpisih in dogodkih. Vaše podatke bomo skrbno varovali skladno s politiko zasebnosti.