P1 COVID 2022

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je dne 08.04.2022 objavil javni razpis P1 COVID 2022. Razpis z oznako P1 COVID 2022 je namenjen podjetjem, ki so utrpela upad prihodkov v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 in si želijo zagotoviti likvidnost poslovanja z namenom omilitve posledic COVID-19 na njihovo poslovanje. Znižana obrestna mera znaša 6 mesečni EURIBOR + 0,35%.

Razpisnik:

Datum objave:

Rok za oddajo:

Višina sofinanciranja:

Link:

Slovenski podjetniški sklad

08.04.2022

5. 5., 20. 5.,5. 6., 20. 6., 5. 7., 5. 9., 20. 9., 5. 10. 2022

do 80 % upravičenih stroškov

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=151

dni

NAMEN IN CILJI RAZPISA

Namen produkta P1 Covid 2022 je zagotavljati ugodno financiranje MSP, ter s tem omogočiti hitrejše, lažje, predvsem pa ugodnejše pridobivanje bančnih kreditov MSP, še posebej:

 • za zagotovitev likvidnosti in ohranitev delovanja MSP z namenom omilitve posledic epidemija COVID-19 na njihovo poslovanje,
 • za izboljšanje financiranja obratnih sredstev.

UGODNOST ZA PRIJAVITELJE

Garancija Sklada, ki znaša 80 % kredita, predstavlja povečano možnost pridobitve kredita za tista podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega kredita ali za  podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus.

Znižana obrestna mera znaša 6 mesečni EURIBOR + 0,35%.

Povzetek ostalih kreditnih pogojev:

 • maksimalni znesek kredita je 100.000 EUR za mikro in mala podjetja ter 200.000 EUR za srednje velika podjetja,
 • ročnost kredita: 1,5 do 5 let,
 • moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 6 mesecev

UPRAVIČENCI

Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja (v nadaljevanju MSP)s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posameznikializadruge.Za opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja vlagatelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU.

Razpis z oznako P1 COVID 2022 je namenjen podjetjem, ki so utrpela upad prihodkov v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 in si želijo zagotoviti likvidnost poslovanja z namenom omilitve posledic COVID-19 na njihovo poslovanje

UPRAVIČENI STROŠKI

OBRATNA SREDSTVA, kamor sodijo:

  • izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga;
  • izdatki za opravljene storitve;
  • izdatki za plače (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom)

OSTALO

Najava razpisa P1 plus 2022

15.04.2022 bo SPS še dodatno razpisal 87,45 mio EUR klasičnih garancij za bančne kredite s subvencijo obrestne mere.

mail_icon

ŽELIM

SVEŽE NOVICE!

s področja podjetništva in pridobivanja

nepovratnih sredstev iz različnih razpisov

S klikom na gumb “Pošlji” se strinjate , da vam občasno pošljemo kratke novice o razpisih in dogodkih. Vaše podatke bomo skrbno varovali skladno s politiko zasebnosti.