Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji

Predmet razpisa so mikrokrediti od 5.000 EUR do 25.000 EUR z ročnostjo največ do 5 let in z možnostjo koriščenja moratorija na odplačilo glavnice kredita do 6 mesecev. Podjetje lahko po tem razpisu pridobi največ 2 mikrokredita. Pogodbena fiksna letna obrestna mera 1,1%.

Razpisnik:

Datum objave:

Rok za oddajo:

Višina sofinanciranja:

Link:

Slovenski podjetniški sklad

27.12.2019

01.02.2020, 01.03.2020, 01.04.2020, 01.05.2020, 01.06.2020, 01.07.2020, 01.09.2020 in 01.10.2020

kredit

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=99

dni

NAMEN IN CILJI RAZPISA

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj.

CILJI RAZPISA

Cilji javnega razpisa so:
 • ohranitev delovnih mest,
 • spodbujanje nastanka novih delovnih mest,
 • spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva posamezne regije.

UPRAVIČENCI

Do mikrokredita so upravičeni MSP:
 • ki imajo, na dan oddaje vloge, sedež podjetja ali obrata na problemskem območju z visoko brezposelnostjo/obmejnem problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesecev,
 • ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na problemskem območju,
 • ki so organizirana kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno odgovornostjo, samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske družbe ali zadruge z omejeno odgovornostjo s statusom socialnega podjetja v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu.

UPRAVIČENI STROŠKI

Med upravičene stroške se upoštevajo:
 • naložbe v opredmetena osnovna sredstva(nakup opreme, gradnja, obnova ali nakup poslovnih prostorov),
 • naložbe v neopredmetena osnovna sredstva(nakup patentiranih pravic, licenc),
 • strošek materiala in trgovskega blaga,
 • strošek storitev,
 • stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroške prehrane med delom) – največ do 50% mikrokredita.

OSTALO

Roki za oddajo vlog so:

01.02.2020, 01.03.2020, 01.04.2020, 01.05.2020, 01.06.2020, 01.07.2020, 01.09.2020 in 01.10.2020.

 Pogodbena fiksna letna obrestna mera 1,1 %.

mail_icon

ŽELIM

SVEŽE NOVICE!

s področja podjetništva in pridobivanja

nepovratnih sredstev iz različnih razpisov

S klikom na gumb “Pošlji” se strinjate , da vam občasno pošljemo kratke novice o razpisih in dogodkih. Vaše podatke bomo skrbno varovali skladno s politiko zasebnosti.