Javni razpis za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na manj razvitih območjih

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je dne 4. 3. 2022 v Uradnem listu RS št. 29/2022 in na spletni strani SPS-a objavil javni razpis za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na manj razvitih območjih (P4I 2022). Sklad s tem razpisom ponuja spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na manj razvitih območjih skupnem razpisanem znesku 20.000.000,00 EUR. Posamezno podjetje lahko prejme do 200.000 EUR spodbude.

Razpisnik:

Datum objave:

Rok za oddajo:

Višina sofinanciranja:

Link:

Slovenski podjetniški sklad

04.03.2022

29.03.2022

100 %

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=149

dni

NAMEN RAZPISA

Namen javnega razpisa je sofinanciranje investicij mikro, malih in srednje velikih podjetij s skupno vrednostjo upravičenih stroškov najmanj 100.000,00 EUR, ki izkazujejo snovno in energetsko učinkovitost proizvodnje, vlagateljev, ki izkazujejo okoljsko odgovorno ravnanje ter ustvarjanje novih zaposlitev ali vsaj ohranjanje delovnih mest.

CILJI RAZPISA

Cilj javnega razpisa je sofinanciranje investicij na podlagi ZSRR-2, ki zasledujejo cilje digitalizacije in prehoda v nizkoogljično, krožno in podnebno nevtralno gospodarstvo in na ta način prispevajo k prehodu v nizkoogljično, krožno in podnebno nevtralno gospodarstvo v skladu s ključnimi cilji Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Republike Slovenije do leta 2030.

UPRAVIČENCI

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju: MSP) z najmanj enim zaposlenim za polni delovni čas na dan 28. 2. 2022, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge, ter so na dan oddaje vloge na ta javni razpis registrirana vsaj 18 mesecev.

UPRAVIČENI STROŠKI

Obdobje upravičenosti stroškov je od datuma oddaje vloge do 30. 9. 2023. Med upravičene stroške sodijo:

  • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove strojne opreme in
    novih naprav ter s tem povezane računalniške opreme),
  • stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove programske opreme, ki je namenjena zgolj potrebam prijavljenega projekta, do največ 10 % celotnih upravičenih stroškov projekta),
  • stroški transporta, montaže in zagona opreme.

OSTALO

Intenzivnost pomoči znaša do 100 % upravičenih stroškov. Višina sofinanciranja upravičenih stroškov upravičenca je do največ 200.000,00 EUR.

Rok za predložitev vlog je: 29.03.2022

mail_icon

ŽELIM

SVEŽE NOVICE!

s področja podjetništva in pridobivanja

nepovratnih sredstev iz različnih razpisov

S klikom na gumb “Pošlji” se strinjate , da vam občasno pošljemo kratke novice o razpisih in dogodkih. Vaše podatke bomo skrbno varovali skladno s politiko zasebnosti.