Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij v podporo investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva na obmejnih problemskih območjih.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je dne 4. 3. 2022 v Uradnem listu RS št. 29/2022 objavilo Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij v podporo investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva na obmejnih problemskih območjih v skupnem razpisanem znesku 30.000.000,00 EUR.

Razpisnik:

Datum objave:

Rok za oddajo:

Višina sofinanciranja:

Link:

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

04.03.2022

11.04.2022

po shemi

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/javne-objave

dni

NAMEN RAZPISA

Namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanje novih delovnih mest na upravičenem območju z namenom povečanja investicij z višjo dodano vrednostjo v deležu BDP, povečanja deleža trajnostno naravnanih investicij, ki imajo v strukturi stroškov zelene in digitalne rešitve, ki izboljšujejo konkurenčni položaj podjetij,  zmanjševanje razvojnih razlik obmejnih problemskih območij napram preostali Sloveniji.

CILJI RAZPISA

Cilj javnega razpisa je sofinanciranje investicij na podlagi ZSRR-2, ki zasledujejo cilje digitalizacije in prehoda v nizkoogljično, krožno in podnebno nevtralno gospodarstvo in na ta način prispevajo k prehodu v nizkoogljično, krožno in podnebno nevtralno gospodarstvo v skladu s ključnimi cilji Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Republike Slovenije do leta 2030.

UPRAVIČENCI

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju: MSP) z najmanj enim zaposlenim za polni delovni čas na dan 28. 2. 2022, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge, ter so na dan oddaje vloge na ta javni razpis registrirana vsaj 18 mesecev.

UPRAVIČENI STROŠKI

Upravičeni stroški po tem javnem razpisu so:

  • nakup strojev in opreme,
  • nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja, pod pogojem, da se uporabljajo na območju izvajanja razpisa,
  • gradbena-obrtniška-inštalacijska dela.

OSTALO

Do kandidiranja za sredstva na tem javnem razpisu so upravičeni prijavitelji s projekti, ki imajo: najmanj 200.000,00 upravičenih stroškov projekta ter najmanj 300.000,00 eurov vrednost vseh stroškov projekta (upravičenih in neupravičenih stroškov), ter največ 1.000.000,00 eurov upravičenih stroškov. MGRT bo vse stroške nad 1.000.000,00 eurov (ne glede na to ali bi lahko bili upravičeni ali neupravičeni) štelo kot neupravičene in jih ne bo sofinanciralo.

Rok za predložitev vlog je: 11.04.2022

mail_icon

ŽELIM

SVEŽE NOVICE!

s področja podjetništva in pridobivanja

nepovratnih sredstev iz različnih razpisov

S klikom na gumb “Pošlji” se strinjate , da vam občasno pošljemo kratke novice o razpisih in dogodkih. Vaše podatke bomo skrbno varovali skladno s politiko zasebnosti.