Javni razpis za dodeljevanje likvidnostnih posojil na problemskih in obmejnih problemskih območjih – B5.

Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja je dne 13.08.2021 objavil javni razpis za dodeljevanje likvidnostnih posojil na problemskih in obmejnih problemskih območjih – B5. Gre za novo linijo neposrednih kreditov s strani Slovenskega regionalno razvojnega sklada v višini od 5.000 EUR do 100.000 EUR na podjetje, neposredno namenjenih zagotavljanju ugodnih likvidnostnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem.

Razpisnik:

Datum objave:

Rok za oddajo:

Višina sofinanciranja:

Link:

Slovenski regionalno razvojni sklad

13.08.2021

30. 08., 27. 09. 2021

brezobrestni kredit

https://www.srrs.si/javni-razpisi/

dni

NAMEN RAZPISA

Namen produkta je dodeljevanje likvidnostnih posojil na problemskih in obmejnih problemskih območjih na območju Republike Slovenije.

CILJI RAZPISA

Cilji javnega razpisa so:

 • za ukrep Zagotavljanje likvidnosti in dostopa do financiranja
  • Ohranitev dejavnosti.

UPRAVIČENCI

Vlagatelji morajo biti MSP (mikro, malo ali srednje veliko podjetje) ter izvajati projekt in imeti registriran sedež podjetja ali poslovno enoto na problemskem ali obmejnem problemskem območju. Vlagatelj mora biti vpisan v sodni register pred 1.1.2018.

Vlagatelj mora izkazati, da se sooča z negativnimi posledicami epidemije COVID-19, kar mora biti razvidno iz Poslovne dokumentacije.

Dejavnost cestnega tovornega prometa je izključena. V kolikor podjetje opravlja tudi drugo dejavnost, ki je med upravičenimi dejavnostmi, se lahko prijavi.

UPRAVIČENI STROŠKI

Upravičeni stroški, ki lahko nastanejo od 1.1.2021 do 31.12.2021, so:

 • Nova oprema
 • Administrativni stroški
 • Stroški materiala in blaga
 • Stroški storitev pri ustvarjanju proizvodov in opravljanju storitev
 • Stroški transportnih storitev
 • Stroški sejmov, reklame in reprezentance
 • Stroški plač in povračil v zvezi z delom
 • Drugi operativni stroški

KREDITNI POGOJI/OSTALO

 • Obrestna mera: brezobrestno posojilo, brez stroškov vodenja posojila in sklepanja posojilne pogodbe.
 • Skupna doba vračanja:do 60 mesecev z vključenim moratorijem največ 6 mesecev in ne sme presegati ekonomske dobe projekta.
 • Delež sofinanciranja Sklada: do 100% upravičenih stroškov, v kar ni vključen DDV.
 • Višina zaprošenega zneska posojila: min. 5.000,00 EUR, max. 100.000,00 EUR
 • Zavarovanje: Menice. Sklad bo tekom obravnave vloge preveril tudi vlagateljeve sposobnosti izpolnjevanja obveznosti do Sklada v skladu s kriteriji, kot so opredeljeni v razpisni dokumentaciji. V kolikor bo Sklad pri pregledu ugotovil, da vlagateljeva zmožnost izpolnjevanja obvez do Sklada ni zadovoljiva, bo Sklad vlagatelja pozval k predložitvi predloga dodatnega zavarovanja posojila.

Pogoj je predložitev medletnih izkazov za l. 2021.

mail_icon

ŽELIM

SVEŽE NOVICE!

s področja podjetništva in pridobivanja

nepovratnih sredstev iz različnih razpisov

S klikom na gumb “Pošlji” se strinjate , da vam občasno pošljemo kratke novice o razpisih in dogodkih. Vaše podatke bomo skrbno varovali skladno s politiko zasebnosti.