Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije

EKO SKLAD nadaljuje s kombiniranimi finančnimi spodbudami za naložbe učinkovite rabe in obnovljivih virov energije za pravne osebe, ki so v obliki nepovratnih finančnih sredstev v višini do 20 % vrednosti naložbe in kredita s subvencionirano 0 % obrestno mero.

Razpisnik:

Datum objave:

Rok za oddajo:

Višina sofinanciranja:

Link:

EKO SKLAD

21.06.2019

do porabe sredstev

20 %

https://www.ekosklad.si/gospodarstvo

do porabe sredstev

NAMEN IN CILJI RAZPISA

Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah, ukrepov učinkovite rabe električne energije,rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije.

CILJI RAZPISA

Spodbuditi podjetja k izvedbi investicij, ki imajo pozitivne učinke na okolje.

UPRAVIČENCI

Na javnem pozivu lahko sodelujejo:

  1. lokalne skupnosti,
  2. pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini,
  3. pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna.

UPRAVIČENI STROŠKI

Upravičeni stroški naložbe vključujejo:

  • nakup tehnoloških linij, strojev in naprav oziroma nadgradnja ali posodobitev tehnološkega procesa vključno z montažo in zagonom,
  • stroški izvedbe energetskega pregleda in izdelave študije za izvedbo naložbe, če za ta pregled še niso bila dodeljena nepovratna sredstva s strani Eko sklada ali pa vlagatelj ne sodi med velika podjetja, ki so energetske preglede dolžna opraviti skladno z določili EZ-1.

Opomba: pod JAVNI POZIV 76FS-PO19 sodijo tudi drugi ukrepi kot so: toplotna izolacija fasade, toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru, zamenjava zunanjega stavbnega pohištva, vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,…

OSTALO

Za posamezen ukrep je možno pridobiti nepovratna sredstva, kredit ali pa kombinacijo obojega, in sicer nepovratna sredstva v višini do 20 %, kredita pa v višini do 80 % upravičenih stroškov naložbe, brez DDV, po letni obrestni meri trimesečni EURIBOR + 0,00 %. Sredstva so na voljo do porabe.

mail_icon

ŽELIM

SVEŽE NOVICE!

s področja podjetništva in pridobivanja

nepovratnih sredstev iz različnih razpisov

S klikom na gumb “Pošlji” se strinjate , da vam občasno pošljemo kratke novice o razpisih in dogodkih. Vaše podatke bomo skrbno varovali skladno s politiko zasebnosti.