BIZI LIKVIDNOST

Slovenski regionalno razvojni sklad (SRRS) je dne 20.10.2023 objavil nov Javni razpis, BIZI LIKVIDNOST v skupni višini 20 mio EUR, za projekte odprave posledic poplav v mesecu avgustu 2023 in/ali za projekte s ciljem zniževanja porabe energije zaradi energetske oziroma ukrajinske krize in draginje. Podjetja bodo pridobila hitro in ugodno financiranje v višini do 500.000 EUR/podjetje. Podjetja bodo deležna ugodne obrestne mere, ki je fiksna in znaša 0,5 %, za podjetja, ki so utrpela škodo iz naslova poplav oz. od 1,5 % za podjetja, ki so utrpela škodo iz naslova energetske krize.

Razpisnik:

Datum objave:

Rok za oddajo:

Višina sofinanciranja:

Link:

Slovenski regionalno razvojni sklad

20.10.2023

30. 10. 2023 dalje

kredit do 100 % upravičenih stroškov

https://www.srrs.si/

dni

NAMEN IN CILJI RAZPISA

Finančni produkt BIZI LIKVIDNOST je po vsebini likvidnostno posojilo za mikro, mala in srednje velika podjetij za projekte odprave posledic poplav v mesecu avgustu 2023 in/ali za projekte s ciljem zniževanja porabe energije zaradi energetske oziroma ukrajinske krize in draginje. Poudarek finančnega produkta je na aktivnostih vlagateljev za izvedbo vlaganj na področju obvladovanja porabe/izgube energije.

UGODNOST ZA PRIJAVITELJE

Pridobitev kredita omogoča podjetjem dostop do financiranja pod naslednjimi ugodnimi pogoji:

  • Najnižja zaprošena vrednost posojila je 80.000 EUR, najvišja vrednost zaprošenega posojila pa 500.000 EUR.
  • Obrestna mera je fiksna, njena višina pa je odvisna predvsem od namena likvidnostnega posojila. (0,5 % za podjetja, ki so utrpela škodo v poplavah ter od 1,5 % za podjetja, ki so utrpela škodo zaradi energetske oziroma ukrajinske krize in draginje)
  • Skupna doba vračanja posojila je minimalno 24 in maksimalno 84 mesecev od datuma podpisa pogodbe.
  • Vlagatelj mora zavarovati posojilo z 10 bianco podpisanimi menicami z nepreklicno menično izjavo in nalogom za plačilo menic. Sklad lahko pozove podjetje k predložitvi dodatnega zavarovanja.

UPRAVIČENCI

Kredit po tem javnem razpisu je lahko odobren samostojnemu podjetniku ali pravni osebi, organizirani kot gospodarska družba ali zadruga z omejeno odgovornostjo (obe imata lahko tudi status socialnega podjetja v skladu z zakonom, ki ureja socialno podjetništvo) s sedežem v Republiki Sloveniji (kreditojemalec), ki izpolnjuje vse naslednje pogoje:

  • ima status mikro, malega ali srednje velikega podjetja (do 250 zaposlenih)
  • je ustanovljen in deluje pred 01.01.2022

UPRAVIČENI STROŠKI

V okviru upravičenih stroškov, ki bodo predmet financiranja je dovoljeno financirati naložbe v OBRATNA SREDSTVA, kamor sodijo: izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga, izdatki za opravljene storitve ter INVESTICIJE, kamor sodi nakup novih strojev in nove opreme oz. rabljene, proizvedene po 01.01.2020 dalje

OSTALO

Roki za predložitev vlog: od 30. 10. 2023 dalje.

mail_icon

ŽELIM

SVEŽE NOVICE!

s področja podjetništva in pridobivanja

nepovratnih sredstev iz različnih razpisov

S klikom na gumb “Pošlji” se strinjate , da vam občasno pošljemo kratke novice o razpisih in dogodkih. Vaše podatke bomo skrbno varovali skladno s politiko zasebnosti.