BIZI LIKVIDNOST ENERGIJA

Slovenski regionalno razvojni sklad (SRRS) je dne 22.03.2024 objavil nov Javni razpis, BIZI LIKVIDNOST energija v skupni višini 10,5 mio EUR, za projekte odprave posledic energetske krize. Podjetja bodo pridobila hitro in ugodno financiranje v višini do 500.000 EUR/podjetje. Podjetja bodo deležna ugodne obrestne mere, ki je fiksna in znaša 3 % za podjetja iz obmejnih problemskih območij oz. 3,5 % za podjetja iz preostalih regij.

Razpisnik:

Datum objave:

Rok za oddajo:

Višina sofinanciranja:

Link:

Slovenski regionalno razvojni sklad

22.03.2024

08. 04. 2024 dalje

kredit do 100 % upravičenih stroškov

https://www.srrs.si/

dni

NAMEN IN CILJI RAZPISA

Namen finančnega produkta je zagotavljanje likvidnosti gospodarskih subjektov zaradi posledic energetske krize ter večja konkurenčnost, produktivnost ter tehnološka opremljenost podjetij zaradi izvedbe ukrepov za obvladovanje porabe/ izgube energije.

UGODNOST ZA PRIJAVITELJE

Pridobitev kredita omogoča podjetjem dostop do financiranja pod naslednjimi ugodnimi pogoji:

  • Najnižja zaprošena vrednost posojila je 80.000 EUR, najvišja vrednost zaprošenega posojila pa 500.000 EUR.
  • Obrestna mera je fiksna in znaša 3 % za podjetja iz obmejnih problemskih območij oz. 3,5 % za podjetja iz preostalih regij. Vlagatelji so pod določenimi pogoji (npr. predložitev Razširjenega energetskega pregleda,…) upravičeni do znižanja obrestne mera za 2 % letno.
  • Skupna doba vračanja posojila je minimalno 24 in maksimalno 60 mesecev od datuma podpisa pogodbe.
  • Vlagatelj mora zavarovati posojilo z 10 bianco podpisanimi menicami z nepreklicno menično izjavo in nalogom za plačilo menic. Sklad lahko pozove podjetje k predložitvi dodatnega zavarovanja.

UPRAVIČENCI

Kredit po tem javnem razpisu je lahko odobren samostojnemu podjetniku ali pravni osebi, organizirani kot gospodarska družba ali zadruga z omejeno odgovornostjo (obe imata lahko tudi status socialnega podjetja v skladu z zakonom, ki ureja socialno podjetništvo) s sedežem v Republiki Sloveniji (kreditojemalec), ki izpolnjuje vse naslednje pogoje:

  • ima status mikro, malega ali srednje velikega podjetja (do 250 zaposlenih)
  • je ustanovljen in deluje pred 01.01.2022

UPRAVIČENI STROŠKI

V okviru upravičenih stroškov, ki bodo predmet financiranja je dovoljeno financirati naložbe v OBRATNA SREDSTVA, kamor sodijo: izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga, izdatki za opravljene storitve ter INVESTICIJE, kamor sodi nakup novih strojev in nove opreme oz. rabljene, proizvedene po 01.01.2021 dalje

OSTALO

Roki za predložitev vlog: od 08. 04. 2024 dalje.

mail_icon

ŽELIM

SVEŽE NOVICE!

s področja podjetništva in pridobivanja

nepovratnih sredstev iz različnih razpisov

S klikom na gumb “Pošlji” se strinjate , da vam občasno pošljemo kratke novice o razpisih in dogodkih. Vaše podatke bomo skrbno varovali skladno s politiko zasebnosti.