Razvojno spodbujevalni program SID banke

Možnost prijave le še do konca oktobra 2016

 

Program SID banke za mikrofinanciranje poslovanja malih in srednje velikih podjetij 

  • Najnižji znesek kredita znaša 30.000,00 EUR, najvišji znesek kredita pa 100.000,00 EUR.

Program SID banke za financiranje poslovanja malih in srednje velikih podjetij

  • Najnižji znesek kredita znaša 100.001,00 EUR, najvišji znesek kredita pa 1.000.000,00 EUR.

 

Za kredit lahko zaprosijo pravne osebe zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so ustanovljene in delujejo kot gospodarske družbe po Zakonu o gospodarskih družbah in izpolnjujejo pogoje SID banke.

 Namen: upravičenec lahko s kreditom krije:

  • izdatke za nakup materiala,
  • izdatke za nakup trgovskega blaga,
  • izdatke za opravljene storitve ter
  • izdatke za plače.

Najnižji znesek kredita znaša 30.000,00 EUR, najvišji znesek kredita pa 100.000,00 EUR.

Pogodbena obrestna mera je spremenljiva in je enaka seštevku referenčne obrestne mere 6-mesečni EURIBOR in nespremenljivega pribitka, ki ga določi SID banka glede na oceno kreditne kvalitete kreditojemalca po metodologiji SID banke in ostale parametre določanja zadevnega pribitka. Informativna obrestna mera za običajno kakovost zavarovanja znaša 6-mesečni EURIBOR+1,3 % p.a.

Ročnost: do 3 let

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.