Slovenski podjetniški sklad – P1 plus 2017

P1 plus 2017 – garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je v Uradnem listu RS št. 8/2017 objavil javni razpis za odobravanje garancij za zavarovanje bančnih kreditov z oznako P1 plus 2017. Skupno v višini 92 mio EUR razpisanih garancij s subvencijo obrestne mere, bodo tudi letos preko SPS-a lahko najemala mikro, mala in srednje velika podjetja.

SPS pri najemu kredita vstopa kot garant, ki podjetju zagotovi 60 % ali 80 % zavarovanje bančnega kredita. Dodatne ugodnosti garancije SPSa, ki jih ne smete prezreti:

Hkrati z zelo ugodnim zavarovanjem bančnega kredita z garancijo SPSa bodo podjetja deležna tudi znižane obrestne mere, ki je v okviru treh kreditno – garancijskih linij prilagojena glede na stopnjo razvitosti podjetja in glede na starost podjetja. 6 mesečni EURIBOR znaša:

+ 0,65 % ali 0,90 % za zavarovanje klasičnih projektov, /kreditno-garancijska linija A.1./

+ 0,65 % za zavarovanje tehnološko inovativnih projektov /kreditno-garancijska linija A.2./

+ 1,15 % za zavarovanje dejavnosti iz šifre G2/kreditno garancijska linija A.3./

Ostale značilnosti produkta so tudi:

 • Višina kredita: za investicije do maximalne višine 1.250.000 EUR, za obratna sredstva do maximalne višine 200.000 EUR,
 • Kredit lahko krije do največ 80 % vrednosti upravičenih stroškov projekta,
 • možnost koriščenja moratorija do 24 mesecev,
 • ročnost kredita do 10 let,
 • strošek odobritve garancije pa se ne zaračunava.

Vloge lahko podjetja za upravičene stroške, ki so nastali od 01.01.2017 do 31.12.2018, oddajo na SPS vsakih 14 dni, in sicer: 15.3., 1.4., 15.4., 1.5., 15.5., 1.6., 15.6., 1.7., 15.7., 15.8., 1. 9., 15.9., 1.10., 15. 10. 2017.

Slovenski podjetniški sklad (P7R)

P7R – Mikrokrediti za problemska območja v Republiki Sloveniji.

Mikrokrediti so IZREDNO UGODNI, postopek pridobitve mikrokredita v višini od 5.000 EUR do 25.000 EUR pa HITER in ENOSTAVEN, ugodnosti pa so še posebej izrazite v:

 • nižjih zahtevah po zavarovanju
 • nižji obrestni meri (fiksna 1,1 %)
 • ročnosti kredita do 60 mesecev
 •  možnosti koriščenja moratorija do 6 mesecev
 • kredit lahko krije do največ 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR
 •  stroški kredita se ne zaračunavajo 

Do mikrokredita so upravičena mikro, mala in srednje velika podjetja:

 • ki imajo, na dan oddaje vloge, sedež podjetja ali obrata na problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesecev
 • ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na problemskem območju
 • ki so organizirana kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno odgovornostjo, samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske družbe ali zadruge z omejeno odgovornostjo s statusom socialnega podjetja v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu

Podjetje mora imeti vsaj 1 zaposlenega za polni delovni čas. Vloge lahko podjetja oddajo na SPS na prijavne roke:

 • od 01.02.2017 do vključno 01.05.2017 za upravičene stroške nastale od 01.12.2016 do 05.07.2017
 • od 01.06.2017 do vključno 01.10.2017 za upravičene stroške nastale od 01.04.2017 do 05.12.2017.

Slovenski regionalni razvojni sklad

Dva nova razpisa – Slovenski regionalni razvojni sklad

Slovenski regionalno razvojni sklad je v Uradnem listu Republike Slovenija št. 5 z dne 3. 2. 2017 objavil:

ZA PROBLEMSKO OBMOČJE

Javni razpis za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih v Republiki Sloveniji (razpisano 10,0 mio posojil). Razpis je namenjen gospodarskim družbam, s.p.-jem ter zadrugam, ne glede na velikost prijavitelja, ki na problemskem območju opravljajo gospodarsko dejavnost in projekt.

Upravičena območja: problemsko območje Maribora s širšo okolico, Pokolpja, Pomurja ter območje občin Hrastnik, Radeče,Trbovlje.

Višina kredita mora biti višja od 25.000,00 EUR, vendar ne višja kot 1.000.000,00 EUR. Fiksna obrestna mera: 0,01 % letno. Največ 11 letna doba vračanja ter 2 letni moratorij.

Upravičeni stroški: nakup, gradnja ali obnova nepremični, nakup strojev in opreme, nematerialne naložbe (do 20%).

Prvi rok za oddajo prijav je 6. 3. 2017.

ZA CELOTNO SLOVENIJO

Javni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa (razpisano 5,0 mio posojil). Razpis  je namenjen gospodarskim družbam, s.p.-jem ter zadrugam, ne glede na velikost prijavitelja, s podjetniškimi projekti ali projekti na področju lesarstva v Republiki Sloveniji.

Upravičeno območje: vsa Slovenija. Višina kredita mora biti najmanj 15.000,00 EUR in največ 1.000.000,00 EUR. Obrestna mera:

– pri podjetništvu: 3-mes. EURIBOR + pribitek od 0,60% do 1,00%  oz. ROM+ pribitek od 0,60% do 0,80% letno;

– pri lesarstvu:  3-mes. EURIBOR + pribitek od 0,60% do 0,80% oz. ROM +pribitek od 0,10% do 0,50% letno.

Največ 15 letna doba vračanja ter 3 letni moratorij. Upravičeni stroški: nakup, gradnja ali obnova nepremični, nakup strojev in opreme, nematerialne naložbe,..

Prvi rok za oddajo prijav je 6. 3. 2017.

RAZPIS RRA KOROŠKA

DRUGI JAVNI RAZPIS KREDITOV IN GARANCIJ ZA MIKRO, MALA IN SREDNJA PODJETJA V OKVIRU REGIJSKE GARANCIJSKE SHEME V KOROŠKI REGIJI

Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme v Koroški regiji (RGS KOROŠKA) za bančne kredite.

Ključni pogoji financiranja:

Najnižji znesek kredita znaša 8.000 EUR, najvišji znesek kredita  znaša 150.000 EUR.

Kredit lahko krije 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta. 20 % upravičenih stroškov lahko predstavljajo obratna sredstva.

Obrestna mera je odvisna od sodelujoče banke: najnižja obrestna mera je 1,92 % p.a.

Najkrajša ročnost kredita je 8 let z možnostjo moratorija. 

Stroški odobritve kredita se razlikujejo glede na sodelujočo banko.

RRA Koroška stroškov garancije ne zaračunava.

Namen: za financiranje manjših začetnih investicij: Možen je tudi nakup rabljene opreme, nakup kombija, razen za transportna podjetja, itd. 

 

 

Razvojno spodbujevalni program SID banke

Možnost prijave le še do konca oktobra 2016

 

Program SID banke za mikrofinanciranje poslovanja malih in srednje velikih podjetij 

 • Najnižji znesek kredita znaša 30.000,00 EUR, najvišji znesek kredita pa 100.000,00 EUR.

Program SID banke za financiranje poslovanja malih in srednje velikih podjetij

 • Najnižji znesek kredita znaša 100.001,00 EUR, najvišji znesek kredita pa 1.000.000,00 EUR.

 

Za kredit lahko zaprosijo pravne osebe zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so ustanovljene in delujejo kot gospodarske družbe po Zakonu o gospodarskih družbah in izpolnjujejo pogoje SID banke.

 Namen: upravičenec lahko s kreditom krije:

 • izdatke za nakup materiala,
 • izdatke za nakup trgovskega blaga,
 • izdatke za opravljene storitve ter
 • izdatke za plače.

Najnižji znesek kredita znaša 30.000,00 EUR, najvišji znesek kredita pa 100.000,00 EUR.

Pogodbena obrestna mera je spremenljiva in je enaka seštevku referenčne obrestne mere 6-mesečni EURIBOR in nespremenljivega pribitka, ki ga določi SID banka glede na oceno kreditne kvalitete kreditojemalca po metodologiji SID banke in ostale parametre določanja zadevnega pribitka. Informativna obrestna mera za običajno kakovost zavarovanja znaša 6-mesečni EURIBOR+1,3 % p.a.

Ročnost: do 3 let

 

P1 plus 2016

JAVNI RAZPIS SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA SKLADA

P1 plus 2016 – garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

 

Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis (P1 plus 2016) za odobravanje garancij za zavarovanje bančnih kreditov v višini 109,5 mio EUR, ki jih bodo najemala mikro, mala in srednje velika podjetja za rast in razvoj v letu 2016. Hkrati z ugodnim zavarovanjem bodo podjetja deležna tudi subvencije obrestne mere.

Mikro, malim in srednje velikim podjetjem bo omogočen lažji in cenejši dostop do bančnih kreditov, saj Sklad vstopa kot garant, ki bo zagotovil 60 % ali 80 % zavarovanja bančnega kredita, ki jih bodo podjetja najela pri eni od sodelujočih bank v okviru štirih kreditno – garancijskih linij, ki vključujejo možnost zavarovanja klasičnih projektov, tehnološko inovativnih projektov, poslovanja zdravih jeder ter dejavnosti trgovine. Z izdajo garancije se:

 • poveča možnost pridobitve kredita tistim podjetjem, ki nimajo sami zadostnih jamstev za zavarovanje kredita ali jih želijo sprostiti za nov investicijski ciklus,
 • zagotovi nižja obrestna mera za kredite najete z garancijo Sklada (6 mesečni EURIBOR od + 0,15 % do 0,65 %)
 • zagotovijo garancije za investicijske bančne kredite do maximalne višine 1.250.000 EUR in mikrogarancije za bančne kredite za obratna sredstva do maximalne višine 200.000 EUR,
 • zagotovi možnost koriščenja moratorija do 24 mesecev,
 • zagotovi daljša ročnost kredita do 10 let,
 • strošek odobritve garancije se ne zaračunava.

Roki za prijavo:

1. 3., 15. 3., 1. 4., 15. 4., 1. 5., 15. 5., 1. 6., 15. 6., 1. 7., 15. 7., 15. 8., 1. 9., 15. 9., 1. 10., 15. 10. 2016

P7 2016 Mikrokrediti

JAVNI RAZPIS SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA SKLADA

Slovenski podjetniški sklad je objavil razpis za Mikrokredite P7 2016. Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zadruge z omejeno odgovornostjo,  ki opravljajo gospodarsko dejavnost), ki imajo vsaj 1 zaposlenega  in manj kakor 50 zaposlenih in imajo letni promet in/ali letno  bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov v EUR.

Ključni pogoji financiranja:

Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji znesek kredita znaša 25.000 EUR.

Kredit lahko krije do največ 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ do 25.000 EUR.

Pogodbena fiksna letna obrestna mera je 2,5 %p.a.

Obrestno obdobje, za katerega se obračunava pogodbena obrestna mera, je mesečno.

Najkrajša ročnost kredita je 12 mesecev, najdaljša 60 mesecev.

Najdaljši možni moratorij na odplačilo glavnice je 6 mesecev.

Način odplačevanja kredita je mesečno, obročno.

Stroški odobritve kredita se ne zaračunajo.

Minimalno zavarovanje kredita:

 • 5 menic podjetja,
 • osebno poroštvo.

Med upravičene stroške se upoštevajo

 • izdatki za materialne investicije (nakup opreme, gradnja ali nakup poslovnih prostorov);
 • izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga;
 • izdatki za opravljene storitve in
 • izdatki za plače (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom) a največ do 50 % zneska kredita.

 Rok za prijavo: 19.02.2016 in 25.05.2016

Razvojno spodbujevalni program SID banke

Razvojno-spodbujevalni program SID banke za mikrofinanciranje poslovanja malih in srednje velikih podjetij

 

Za kredit lahko zaprosijo pravne osebe zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so ustanovljene in delujejo kot gospodarske družbe po Zakonu o gospodarskih družbah in izpolnjujejo pogoje SID banke.

 Namen: upravičenec lahko s kreditom krije:

 • izdatke za nakup materiala,
 • izdatke za nakup trgovskega blaga,
 • izdatke za opravljene storitve ter
 • izdatke za plače.

Najnižji znesek kredita znaša 30.000,00 EUR, najvišji znesek kredita pa 100.000,00 EUR.

Obrestna mera: 6m EURIBOR + 2,00 %

Ročnost: do 3 let.

SID banka lahko zadnjo spodbudo po programu odobri najkasneje 31.12.2015.

 

Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje poslovanja malih in srednje velikih podjetij

 

Za kredit lahko zaprosijo pravne osebe zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so ustanovljene in delujejo kot gospodarske družbe po Zakonu o gospodarskih družbah in izpolnjujejo pogoje SID banke.

Namen: upravičenec lahko s kreditom krije:

 • izdatke za nakup materiala,
 • izdatke za nakup trgovskega blaga,
 • izdatke za opravljene storitve ter
 • izdatke za plače.

Najnižji znesek kredita znaša 100.001,00 EUR, najvišji znesek kredita pa 1.000.000,00 EUR.

Obrestna mera: odvisna od bonitete, že od 6m EURIBOR + 0,91 % za upravičence z najvišjo bonitetno oceno

Ročnost: do 3 let.

SID banka lahko zadnjo spodbudo po programu odobri najkasneje 31.12.2015.

RRA KOROŠKA – aktualni razpisi

Krediti za manjše začetne naložbe

RRA Koroška d.o.o je s ciljem pospeševanja razvoja malega in srednjega gospodarstva in pridobitne dejavnosti podjetnikov, objavila razpis za pridobitev kreditov in garancij pod ugodnimi pogoji.

Povzetek ključnih značilnosti iz razpisa: 

 • Znesek kredita: 8.000 EUR do 150.000 EUR
 • Najdaljša ročnost: 8 let z možnostjo eno letnega moratorija na odplačilo
 • Višina garancije: 50 % bančnega kredita
 • Višina obrestna mere: odvisna od sodelujoče banke, najnižja že od 6m EURIBOR + 1,95 %
 • Namen: za financiranje manjših začetnih investicij: Možen je tudi nakup rabljene opreme, nakup kombija, razen za transportna podjetja, itd.
 • 20 % investicijskih vlaganj lahko namenite za obratna sredstva
 • RRA Koroška d.o.o. stroškov izdaje garancij ne zaračuna

Za več informacij o razpisu se lahko obrnete na nas. Z veseljem vam pomagamo tudi pri urejanju zadev s sodelujočo banko.

Ugodnosti SID banke

Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje naložb in zaposlovanja malih in srednje velikih podjetij

 

Namen programa SID banke je spodbujanje razvoja mikro, malih in srednje velikih podjetij, ki nameravajo širiti proizvodne zmogljivosti, povečevati raznovrstnost proizvodnje ali bistveno spreminjati svoj celotni proizvodni proces.

 

Najnižji znesek kredita znaša 100.000 EUR, najvišji znesek kredita pa 5.000.000 EUR. Ročnost kredita, vključno z moratorijem na odplačilo kredita, je najmanj dve leti in največ sedem let, v nobenem primeru pa ne dlje od 14.10.2025.

Skrajni rok za odobritev kredita po programu SID banke je 30.6.2015.

Skrajni rok za črpanje kredita po programu SID banke je 31.12.2016.

Obrestne mere so ugodne, izračunavajo se po metodologiji SID banke in se razlikujejo glede na vaše poslovanje. Višino obrestne  mere lahko za vas preverimo mi.

Ne odlašajte predolgo, sredstva so na voljo zgolj do porabe. Z načrtovanjem investicij pričnite še danes. Naše podjetje vam zagotavlja 100% podporo ob prijavi na razpis, od priprave investicijskega načrta do oddaje popolne vloge. Prepričajte se o konkurenčnih cenah. Posvet je povsem brezplačen in nezavezujoč. Izpolnite naš kontaktni obrazec ali preprosto pokličite na telefon 051/660-132.